» o nas 
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016
» -AKTUALNOŚCI 
- Dzień Otwarty w Muzeach w 2018r
- X edycja Światowego Dnia Niepełnosprawnych 01-12-2017 r
- muzeum CHOPINA dla niepełnosprawnych
- TAK ZACZYNALIŚMY A TAK KOŃCZYMY
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI
- SZTUKA INTEGRACJI DLA KONSTANCINA
- KONFERENCJA
- 75 lecie dr.Janusza Garlickiego
- działalność w 2011
- 3-ci Mazowiecki Sejmik do s.Niepełnosprawnych
- SPOTKANIE u PREZYDENTA RP
- INFORMACJA O TURNUSIE REHABILITACYJNYM
- Publikacje dotyczące Osób Niepełnosprawnych
- wiadomości archiwalne
- x
» statut 
» NFZ informacje 
» progi i bariery 
» kontakt 
» galeria 
- MUZEUM KOLEJNICTWA inauguracja obchodów 03-12-2015
- ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011 rok
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012
- Muzeum narodowe obchody 03-12-2013
- spotkanie w Sejmie RP
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI POKAZ SLAJDÓW
- IV Mazow.dni integracji
- niepełnosprawni na turnusie nad morzem 2010r.
- Światowy Dzień Niepełnosprawnych 3-12-2008
- I Miting Paraolimpijski
- spotkanie Parlamentarzystów w Stocer w dniu 17 marca 2009r.
- spotkanie w muzeum c.d.
» linki 
» przekaż nam 1% 
» akty prawne 

 
     
 
   
  akty prawne


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI         SPOŁECZNEJ


1)Dziennik Ustaw Nr 29 Poz. 172 z 07-02-2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zarządza się, co następuje:                       

§ 1. Fundacjom oraz organizacjom pozarządowym mogą być zlecane do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:                                                

1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;        

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;             

3)organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;                                         

4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno­ prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;                              

5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:                                                     

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,                                                  

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,              

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;                            

6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:                                                    

a) doradztwo zawodowe,                                                                                                             

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,                  

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu os6b niepełnosprawnych;                                                                                             

7) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz os6b z niepełnosprawnością ruchową;                                                     

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;


9) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób nie pełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;


10) promowanie aktywności osób nie pełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;


11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób nie pełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;


12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:


a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,


b) kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.


2.ROZPORZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE 1 lipca 2008 '


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).


2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (Dz. U. Nr 7, poz. 58), utrzymane w mocy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791). 


INFORMACJA NA TEMAT ROZPORZĄDZENIA MIN.PRACY I POL.SPOŁECZNEJ


OSOB f\ IEPEL:\OSPRA\\ 1\\ Cli OODZIAL MAZOWIECKI ul. Grójccka 19/25, 02 .. ()21 Warszawa Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001 tel. centr.: 822 32 T5 fax: 822 32 77 e-mail: pfron.warszawa@pfron.org.pl Warszawa, '05:.tZt'1008 .. Stowarzyszenie "Razem dla Niepelnosprawnych" ul. Wierzejewskiego 12 05-511 Konstancin Jeziorna Informacji na temat Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 1 lipca 2008 r. wchodzi w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172) - kopia w załączeniu. Na podstawie zapisów art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ww. Rozporządzenia, fundacjom oraz organizacjom pozarządowym mogą być zlecane do realizacji ze środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zadania te mogą być realizowane ze środków Funduszu również na zlecenie samorządu województwa lub powiatu. Do zlecania zadań stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.), którą również w najbliższym czasie czeka nowelizacja mogąca mieć wpływ na tryb postępowania w pierwszym roku realizacji zadań zlecanych. Katalog zadań wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w znacznej części pokrywa się z katalogiem działań, które mogą być dofinansowane w ramach programu "PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe". W związku z powyższym informujemy, iż w Funduszu trwają prace związane z implementacją Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ... osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. W najbliższym czasie na stronie internetowej PFRON oraz w biuletynie BIFRON zamieszczone zostaną informacje dla organizacji pozarządowych, dotyczące wejścia w życie przedmiotowego Rozporządzenia oraz możliwości zlecania zadań ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi, iż również organizacje pozarządowe i fundacje mogą ubiegać się o środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w samorządach województw lub powiatów w trybie zadań zleconych. W chwili obecnej informujemy, iż w świetle interpretacji stanu prawnego ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tryb zlecania zadań na podstawie art. 36 ustawy nie znajduje zastosowania dla kościelnych osób prawnych, w związku z definicją organizacji pozarządowych, o której mowa wart. 2 pkt 3 ustawy. Ponieważ organizacje kościelne korzystają ze środków PFRON w ramach programu PARTNER III, badana jest prawna możliwość dalszego wsparcia ich działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. PFRON zaprasza do śledzenia informacji na stronie internetowej www.pfron.org.pl. gdzie zamieszczane będą istotne informacje w sprawie wdrażania przez Fundusz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. Elżbieta Bogucka Dyrektor Oddziału Mazowieckiego P FRON Załączniki: Dziennik Ustaw Nr 29 Poz. 172 z 07.02.2007
 
     
   
  SiteMap Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych© 2005-2008
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS