» o nas 
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016
» -AKTUALNOŚCI 
- Dzień Otwarty w Muzeach w 2018r
- X edycja Światowego Dnia Niepełnosprawnych 01-12-2017 r
- muzeum CHOPINA dla niepełnosprawnych
- TAK ZACZYNALIŚMY A TAK KOŃCZYMY
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI
- SZTUKA INTEGRACJI DLA KONSTANCINA
- KONFERENCJA
- 75 lecie dr.Janusza Garlickiego
- działalność w 2011
- 3-ci Mazowiecki Sejmik do s.Niepełnosprawnych
- SPOTKANIE u PREZYDENTA RP
- INFORMACJA O TURNUSIE REHABILITACYJNYM
- Publikacje dotyczące Osób Niepełnosprawnych
- wiadomości archiwalne
- x
» statut 
» NFZ informacje 
» progi i bariery 
» kontakt 
» galeria 
- MUZEUM KOLEJNICTWA inauguracja obchodów 03-12-2015
- ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011 rok
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012
- Muzeum narodowe obchody 03-12-2013
- spotkanie w Sejmie RP
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI POKAZ SLAJDÓW
- IV Mazow.dni integracji
- niepełnosprawni na turnusie nad morzem 2010r.
- Światowy Dzień Niepełnosprawnych 3-12-2008
- I Miting Paraolimpijski
- spotkanie Parlamentarzystów w Stocer w dniu 17 marca 2009r.
- spotkanie w muzeum c.d.
» linki 
» przekaż nam 1% 
» akty prawne 

 
     
 
   
  statut

 
 STATUT
Stowarzyszenia RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warszawa, 2004 r. STATUT „STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE
§ 1 1). Stowarzyszenie „RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w Warszawie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy o z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwanej dalej Ustawa oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2). Stowarzyszenie posiada osobowość prawna.
§ 2 1). Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2). Stowarzyszenie ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających podmioty o tożsamym lub podobnym do Stowarzyszenia profilu działalności. Stowarzyszenie może być członkiem lub założycielem jednostek gospodarczych bądź fundacji powoływanych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
§ 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest. Konstancin Jeziorna.
§ 4 Stowarzyszenie może używać godła, barw, flagi, odznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz po ustaleniu zasad ich stosowania przez Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział II CELE STOWARZYSZENIAI ICH REALIZACJA
§ 5 1). Cele Stowarzyszenia to: ü organizowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i osób opiekujących sie niepełnosprawnymi ü upowszechnianie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych oraz współpraca z środkami masowego przekazu (telewizja, radio, prasa itp.) ü współpraca z organami władzy i administracji w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, ü współpraca z instytucjami i zakładami służby zdrowia w zakresie związanym z realizacja statutowych celów Stowarzyszenia ü organizowanie konferencji, sympozjów i innych imprez o charakterze naukowym związanych z problemami osób niepełnosprawnych ü organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych; ü organizacja przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych mających na celu rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych
2). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: ü propagowanie różnorodnych form pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, udzielanie na rzecz osób niepełnosprawnych pomocy finansowej, rzeczowej oraz pomocy opiekuńczej, zbieranie i wymianę doświadczeń w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych ü doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ü wspieranie doradcze, finansowe i organizacyjne podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych, ü organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, ü współprace ze Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa.
3). Stowarzyszenie prowadzi działalność statutowa na rzecz ogółu społeczności;
4). Działalność Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 1- 2 jest wyłączna statutowa działalnością Stowarzyszenia dotyczy równie¿ realizacji żądań publicznych na rzecz ogółu społeczności;
5). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
6). Stowarzyszenie cały osiągany dochód przeznacza na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.
Rozdział III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - ICH PRAWA I OBOWIAZKI
§ 6 1). Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak również cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP, którzy zobowiążą sie brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz złożą deklaracje członkowska.
2). Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia po uzyskaniu. pisemnej zgody opiekuna ustawowego.
3). Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne, które świadczą pomoc materialna dla Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą korzystać ze. świadczeń Stowarzyszenia.
4). Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
§ 7 Członkostwo Stowarzyszenia nabywa sie w wyniku przyjęcia kandydatury' przez Zarząd Stowarzyszenia zwykła większością głosów w formie uchwały.
§ 8 1). Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:
a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia na podstawie stosownej uchwały podjętej jednomyślnie przez Zarząd Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę Stowarzyszenia, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;
c) śmierci.
2). Z wnioskiem o wykluczenie może wystąpić każdy z członków lub organ władzy Stowarzyszenia.
3. Od decyzji, o których mowa w ust 1 lit. b) oraz w § 7 służy zainteresowanemu prawo odwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia; odwołanie rozpatrywane jest przez najbliższe Walne Zgromadzenie o ile odwołanie złożone zostało, co najmniej na 21 dni przed jego terminem Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 9 1). Członkom zwyczajnym przysługuje:
a) prawo do zgłaszania i popierania wniosków oraz postulatów, a także prawo do pełnego udziału we wszystkich pracach działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia,
b) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia (za wyjątkiem niepełnoletnich członków Stowarzyszenia);
c) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
2). Członkowie małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zgromadzeniach członków oraz nie mają prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 10 1). Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszelkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
2). Członkowie wspierający i honorowi maja również prawo uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu z głosem doradczym.
3). Członkom wspierającym i honorowym nie przysługuje czynne oraz bierne prawo wyborcze.
§ 11 1). Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja obowiązek:
a) swoja postawa i działaniami przyczyniać sie do realizacji statutowych żądań Stowarzyszenia
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
c) brać udział w działalności Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
e) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
f) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie i w sposób ustalony przez Zarząd
2). Formy i zasady wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających ustala sie w drodze porozumień zawieranych pomiędzy tymi członkami a Zarządem Stowarzyszenia.
Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 12 Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Komisja Programowa
§ 13 Walne Zebranie Członków jest najwyższa władza Stowarzyszenia
§ 14 1). Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku kalendarzowym w ciągu pierwszych 7 miesięcy danego roku.
20). Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź w ciągu 60 dni od daty złożenia przez Komisje Rewizyjna lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych pisemnego wniosku o zwołanie Zebrania Członków.
3). W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w sytuacji, o której mowa w ust. 2, Komisja Rewizyjna lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych może samodzielnie zwołać takie Zebranie Członków
§ 15 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
b) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
c) uchwalanie kierunków i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia;
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
e) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
f) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
g) udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
i) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych;
j) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
k) rozwiązanie Stowarzyszenia;
l) rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych dla pozostałych organów Stowarzyszenia
§ 16 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 14 dni przed terminem.
2. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały; ü w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, ü w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej nit po upływie 2 godzin od pierwszego terminu - niezależnie od ilości obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, z tym, ze dla odwołania Prezesa Zarządu konieczna jest uchwała podjęta większością 2/3 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
4. Uchwały w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne zarządza sie również na żądanie, co najmniej polowy członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§ 17 1. Zarząd Stowarzyszenia składa sie z 3 do 5 osób niebędących członkami Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
3. W razie zmniejszenia sie składu Zarządu w czasie trwania kadencji ,uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze dokooptowania przez pozostałych członków Zarządu, W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie uzupełni składu Zarządu w trybie określonym w ust., 3 przez co liczba członków Zarządu spadnie poniżej 3 osób, dokooptowania niezbędnej liczby członków Zarządu może dokonać Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
5. Dokooptowanie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 dokonuje sie na okres do zakończenia aktualnego okresu wspólnej kadencji.
§ 18 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 19 Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
b) uzupełnianie liczby członków Zarządu w trakcie kadencji;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
f) ustalanie trybu uiszczania składek członkowskich;
§ 20 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 21 1. Zarząd zbiera sie nie rzadziej ni¿ raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
3. W sprawach niecierpiących zwłoki możliwe jest podjecie uchwały bez zwoływania posiedzenia zarządu, jednak pod warunkiem, i¿ liczba członków glosujących za podjęciem danej uchwały stanowi ponad połowę składu osobowego Zarządu.
4. Wypełnienie wymogów, o których mowa w pkt. 3 nie jest konieczne, jeśli na posiedzeniu obecni 'wszyscy członkowie Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw decyduje głos prezesa Zarządu.
§ 22 Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa sie z 3 do 7 osób, niebędących inkami Zarządu, wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na okres solnej kadencji trwającej 3 lata. W razie zmniejszenia sie składu Komisji w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu te nastąpić w drodze dokooptowania przez pozostałych członków Komisji. W tym trybie zna powołać nie więcej ni¿ 1/3 składu Komisji. Dokooptowanie, o którym mowa w ust. 2 dokonuje sie na okres do zakończenia aktualnego okresu wspólnej kadencji Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej: § nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, § nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; § mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8. pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 23 Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna zbiera sie na posiedzeniach nie rzadziej ni¿ raz na 6 miesięcy postanowienia § 21 pkt. 2, 3, 4, 5 niniejszego Statutu stosuje sie odpowiednio.
§ 24 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b) składanie wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium zarządowi;
c) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości
d) występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków
e) powoływanie członków Zarządu w trybie § 17 ust. 4 Komisja Rewizyjna może żądać odpowiednich wyjaśnień od Zarządu oraz występować do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.
§ 25 Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.
§ 26 1. Komisja Programowa jest organem opiniująco - doradczym Zarządu Stowarzyszenia i składa sie z 5 do 10 osób powoływanych i odwoływanych przez Zarząd na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
2. Członkami komisji Programowej mogą być członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby wspierające jego cele, w tym równie¿ osoby rekomendowane przez członków wspierających Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Programowej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Programowej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 27 1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Komisja Programowa zbiera sie na posiedzeniach nie rzadziej ni¿ raz na 6 miesięcy. W posiedzeniach Komisji Programowej uczestniczą członkowie Zarządu. Postanowienia § 21 pkt. 2, 3, 4, 5 niniejszego Statutu stosuje sie odpowiednio..
§ 28 Do kompetencji Komisji Programowej należy: § opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia, § przedstawianie Zarządowi wniosków i postulatów w sprawach kierunków rozwoju Stowarzyszenia i współpracy z innymi organizacjami; § przedstawianie opinii i wniosków w sprawach przedstawionych przez Zarząd pod obrady Komisji
Rozdział V MAJATEK i DZIAŁALNOSC STOWARZYSZENIA
§ 29 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: § ze składek członkowskich, § z darowizn, spadków, zapisów, § z dochodów z własnej działalności, § z ofiarności publicznej.
2. Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest, działalnością gospodarcza w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
3. W zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego
A. Działalnością nieodpłatna pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług wynikających z przedmiotu statutowej działalności, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia,
B. działalnością odpłatna pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Stowarzyszenie celów statutowych, za która Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie oraz sprzeda¿ towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzeda¿ przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
4. Dochód Stowarzyszenia z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w§ 1.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, lit „a" w odniesieniu do działalności danego rodzaju nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub
6. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1, 5-krotnosc przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 rozumie sie wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, nieżalenie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści-umowy cywilnoprawnej z osoba fizyczna.
8. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego obowiązuje wymóg rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeleniem przepisów o rachunkowości.
§ 30 1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i korzystać z pomocy publicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W związku z prowadzona działalnością pożytku publicznego w Stowarzyszeniu zabrania sie:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. Rozdział
VI ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE STÓWARZYSZENIA
§ 31 Do zmiany Statutu Stowarzyszenia konieczna jest uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
§ 32 1. Uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
2. Walne Zebranie Członków, na którym podjęto decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia wybiera Komisje Likwidacyjna, licząca minimum 3 osoby, która zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków wytycznymi przeprowadzi likwidacje.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa równie¿ cel, na jaki ma być zużyty jego majątek. Rozdział
VII POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 33 1. Skład pierwszych władz ustanowiony zostaje w protokole z zebrania założycielskiego.
2. Kadencja pierwszych władz trwa do dnia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbytego po dacie wpisu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń. Stowarzyszenie zarejestrowano w Sadzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dn. 07.10.2004 r. w. Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr. KRS 0000218872 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. 
     
   
  SiteMap Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych© 2005-2008
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS