» o nas 
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016
» -AKTUALNOŚCI 
- Dzień Otwarty w Muzeach w 2018r
- X edycja Światowego Dnia Niepełnosprawnych 01-12-2017 r
- muzeum CHOPINA dla niepełnosprawnych
- TAK ZACZYNALIŚMY A TAK KOŃCZYMY
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI
- SZTUKA INTEGRACJI DLA KONSTANCINA
- KONFERENCJA
- 75 lecie dr.Janusza Garlickiego
- działalność w 2011
- 3-ci Mazowiecki Sejmik do s.Niepełnosprawnych
- SPOTKANIE u PREZYDENTA RP
- INFORMACJA O TURNUSIE REHABILITACYJNYM
- Publikacje dotyczące Osób Niepełnosprawnych
- wiadomości archiwalne
- x
» statut 
» NFZ informacje 
» progi i bariery 
» kontakt 
» galeria 
- MUZEUM KOLEJNICTWA inauguracja obchodów 03-12-2015
- ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011 rok
- ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012
- Muzeum narodowe obchody 03-12-2013
- spotkanie w Sejmie RP
- 3 FESTIWAL SZTUKA INTEGRACJI POKAZ SLAJDÓW
- IV Mazow.dni integracji
- niepełnosprawni na turnusie nad morzem 2010r.
- Światowy Dzień Niepełnosprawnych 3-12-2008
- I Miting Paraolimpijski
- spotkanie Parlamentarzystów w Stocer w dniu 17 marca 2009r.
- spotkanie w muzeum c.d.
» linki 
» przekaż nam 1% 
» akty prawne 

 
     
 
   
   » -AKTUALNOŚCI  » TAK ZACZYNALIŚMY A TAK KOŃCZYMY

Stowarzyszenie „RAZEM DLA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH" 

05-511 Konstancin - Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 tel./fax. 711 90 47 lub 826 45 49 Warszawa, dnia 21.02.201 1 r. 

                     
                       Pan Poseł Marek Plura 
Przewodniczący Parlamentowej Grupy ds. Osób Niepełnosprawnych W roku 2012 przypada 20 rocznica ustanowienia przez ONZ 3 grudnia Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. W Polsce wg oficjalnych danych, żyje ponad S milionów osób niepełnosprawnych stanowiących 15 % ogółu społeczeństwa. Większość z nich żyje z poczuciem wykluczenia społecznego, niepełnoprawnego obywatela. Wskaźniki zatrudnienia, uczących się niepełnosprawnych plasują nas na końcowych miejscach wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Główny ciężar zmagania się ze złożoną problematyką funkcjonowania tych osób wśród nas, spoczywa na barkach ich bliskich - rodzin. Mimo, iż wiele zrobiono, aby ten stan rzeczy zmienić, to w dalszym ciągu nie sprzyja takiemu postępowi ustawodawstwo a nade wszystko świadomość społeczna dotycząca spraw związanych z funkcjonowaniem tak dużej części naszego społeczeństwa. Świadomość określa nie tylko stosunek do naszych współobywateli, ale stanowi klucz do wspólnego rozwiązywania problemów i Spraw powodując pełnoprawność obywatelską. Przysłowiowe „progi i bariery" są wśród nas. Na ogół mentalnje, kulturowe, społeczne. Istnieje widie przykładów na to, że świadoma współpraca ogniw ustawodawczych władzy wykonawczej, samorządowej organizacji pozarządowych przynoszą lokalnie wiele wspaniałych dokonań. Od 5 lat redagujemy i prowadzimy jedyny cykliczny program. radiowy poświęcony problemom osób niepełnosprawnych, wykluczeniu społecznemu - Radio Dla Ciebie „Progi i bariery". Doświadczenie płynące upoważnią nas do wystąpienia do pana Posła z apelem o podjęcie inicjatywy poselskiej o podjecie przez.Sejm KP uchwały o ogłoszeniu roku 2012 Rokiem Edukacji Społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych. Wyrażamy przekonanie, że tylko świadomość społeczna stanowi klucz do wspólnego .rozwiązywanktych bardzo złożonych problemów ludzi oczekujących społecznego wsparcia. Stoimy na stanowisku, iż nic tak wymiernie nie buduje państwa obywatelskiego, jak dialog i wspólnota w rozwiązywaniu palących spraw społecznych.

Wojciech Grzechowiak Red. Radia Dla Ciebie aut Audycji „Progi i bariery"

Marek Książek Przewodniczący Społecznej Wojewódzkiej Rady ds. ON Prezes Stowarzyszenia „RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH" aut Audycji „Progi i bariery" 

UCHWAŁA     Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 7 grudnia
2012 r. 
w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnychW roku 1997 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując uchwałę Karta Praw Osób Niepełnosprawnych , uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowatrwale lub okresowo utrudnia , ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie, jeśli chodzi o życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, mają prawo do nieza­leżnego , samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane.W minionym piętnastoleciu zarówno władze państwowe i samorządowe, jak i obywa­tele Rzeczypospolitej podjęli wiele skutecznych inicjatyw służących przeciwdziałaniu wyklu­czeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a przez to znacząco wspierających ich aktywne i możliwie samodzielne życie. Dzięki temu znaleźliśmy się w gronie narodów podkreślają­cych poprzez realne działania wagę włączenia kwestii dotyczących osób niepełnosprawnych do głównego nurtu polityki państwa.W celu promowania takiej właśnie postawy dwadzieścia lat temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Nie­pełnosprawnych , zaś 13 grudnia roku 2006 Zgromadzenie to przyjęło Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych określającą wymagania w zakresie praw tej grupy osób i cele, do których należy dążyć na drodze wyrównywania ich szans w społeczeństwie. Ten akt prawny jest ważnym krokiem społeczności ludzkiej w kierunku uznania nowoczesnego, otwartego podejścia do niepełnosprawności, opartego na prawach człowieka, dlatego też w roku bieżą­cym Polska ratyfikowała tę konwencję.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich obywateli oraz instytucji pu­blicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Kon­wencji o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równe­go dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizu­jących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju.             

                                                                MARSZAŁEK SEJMU  

                                                                                /-/ EWA KOPACZ
 
     
   
  SiteMap Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych© 2005-2008
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS